การศึกษาหลักกการทำงานของหุ่นยนต์รูปแบบต่าง ๆ การเขียนโปรแกรมควบคุม การทำงานของหุ่นยนต์ การรับรู้และปฏิสัมพันธ์ระหว่างหุ่นยนต์ การประยุกต์ใช้หุ่นยนต์กับงานด้านต่าง ๆ