ภาษาไทย: ศึกษารูปแบบ และองค์ประกอบบทประพันธ์ร้อยแก้วและร้อยกรอง  ตีความ วิเคราะห์ วิจารณ์งานวรรณกรรมภาษาอังกฤษ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการสอนอ่านวรรณกรรม

ภาษาอังกฤษ: Study patterns and elements of prose and poetry, interpret, analyze and criticize literary works, conduct learning activities, relating to literature reading