Digital Literacy Certification Certificate


Digital Literacy Certification (IC3) คือ เครื่องมือที่ตอบโจทย์การสร้างมาตรฐานทางด้านไอที สำหรับพลเมืองในยุคดิจิทัล ที่ครอบคลุมทุกองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี และมีมาตรฐานที่สามารถตอบสนองกับความหลากหลายของทุกกลุ่มอายุ และทุกกลุ่มอาชีพในปัจจุบัน ที่สามารถนำมาใช้รับรองความรู้ ความสามารถ ในการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ประกอบด้วย ด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์, ด้านโปรแกรมสำนักงานสำเร็จรูป และด้านเครือข่าย กับอินเทอร์เน็ตพื้นฐาน ซึ่งเป็นทักษะที่มีความจำเป็น และเป็นพื้นฐานของเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน ประกาศนียบัตร IC3 ได้รับการรับรองมาตรฐานจากองค์กรที่มีความน่าเชื่อถือ และเป็นประกาศนียบัตรพื้นฐานสู่การสอบใบประกาศนียบัตรเฉพาะด้านในระดับสูงต่อไป